Odborná konferenciaOdborná panelová diskusia na tému: PRIEMYSEL 4.0: Príležitosť alebo hrozba?!

Zavádzanie „Priemyslu 4.0“ na slovenský trh práce nie je témou budúcnosti, ale prebieha už dnes a čelíme tak mnohým otázkam a rozporom.  

Za priekopníka pri zavádzaní nových technológií, digitalizácie a automatizácie je už tradične považovaný automobilový priemysel. Sú však automobilky jediné, ktorých sa Priemysel 4. 0 dotýka? V akej miere a v akých činnostiach budú stroje nahrádzať ľudí? Prídu ľudia o prácu? Odpovedá súčasný vzdelávací systém hospodárskej stratégii krajiny? Je Slovensko vôbec na priemysel 4. 0 pripravené?

Zámerom diskusie je poskytnúť odbornej i laickej verejnosti priestor na výmenu skúseností a poznatkov pri zavádzaní inovácií, automatizácie a digitalizácie.

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre